Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja

Obowiązkowe zgłoszenie dziecka do szkoły do dnia 8 marca 2023 r.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są do klas I na podstawie zgłoszenia rodziców. Zgłoszenia dziecka należy dokonać do dnia 8 marca 2023 roku.

 

Postępowanie rekrutacyjne do szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły od dnia 9 marca 2023 r.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęte do klasy I
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W dniach od 9 marca do 29 marca 2023 r. rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej mają czas na złożenie wniosku o przyjęcie dziecka
do szkoły. Do dnia 14 kwietnia 2023 r. odbywać się będą posiedzenia komisji rekrutacyjnych w szkołach.
W dniu 17 kwietnia 2023 r. w szkołach podane będą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. W terminie od dnia 18 kwietnia do dnia
24 kwietnia 2023 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych będą mieli czas na potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły. W dniu 26 kwietnia 2023 r. znane będą listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Rekrutacja do klasy sportowej
w Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej Nr 5
im. Janusza Korczaka w Krapkowicach

Do klasy sportowej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły oraz dzieci spoza obwodu szkoły
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Nabór dzieci do klasy sportowej odbędzie się w dniach  
od dnia 9 marca do dnia 15 kwietnia 2023 r. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej odbędzie się
w dniach: 16 marca 2023 roku o godz. 16.30, drugi termin 22 marca 2023 roku o godz. 16.30.

 

  Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające do szkół podstawowych
dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły od dnia 5 czerwca 2023 r.

Kryteria rekrutacji

Kryteria naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krapkowice stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz liczba punktów odpowiadająca każdemu kryterium:

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata - 10 pkt;

2) szkoła znajduje się w pobliżu miejsca zamieszkania kandydata - 9 pkt;

3) kontynuacja nauki kandydata w zespole szkół lub w zespole szkolno-przedszkolnym - 8 pkt;

4) w obwodzie szkoły zamieszkuje rodzina wspierająca rodziców /opiekunów prawnych
               kandydata w zapewnieniu mu należytej opieki – 6 pkt;

5) w obwodzie szkoły znajduje się miejsce pracy jednego z rodziców/opiekunów kandydata (pracy
                wykonywanej na podstawie umowy z kodeksu pracy, umowy cywilnoprawnej, miejsce
                wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej  lub miejsca prowadzenia gospodarstwa
                rolnego) - 5 pkt.

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie powyższych kryteriów są oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów.

 

Pobierz:

PDFZarządzenie Nr 1087.2023 Burmistrza Krapkowic z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokument.pdf (39,32KB)
PDFUchwała Nr XXVI.320.2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kra.pdf (248,68KB)
DOCWniosek o przyjęcie dziecka 2023.doc (983,50KB)
DOCZgłoszenie dziecka do I klasy publicznej szkoły podstawowej.doc (938,50KB)